آموزش و پرورش

بایدها و نبایدها در آموزش و پرورش

به نام خدا

 ارایه راهکارهای لازم در جهت تقویت یادگیری دانش آموزان سوم راهنمایی به روش   آزمون         

مقدمه ومختصری درباره موضوع

به حول قوه الهی وبا استعانت از حضرت حق بر آن شدیم تا روشی سودمند در جهت افزایش عملکرد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی طراحی نمایم در این راستا به منظور تعمیق وحفظ یادگیر دانش آموزان در نیم سال دوم ویادآوری آموخته نیم سال اول آزمونی علمی بر اساس معیارها وضوابط امتحانی پایانی وبا در نظر گرفتن کلیه سرفصل های در سی مطابق آزمونهای پایانی به اجراءگذاشتیم

این آزمون که به صورت هماهنگ در مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان  برگزار می گردد تلاش می کند از طریق همکاری وهمیاری همه دبیران مقطع راهنمایی گامی به پیش بردارد امروره مطالعات زیادی در سطوح مدیریت نشان می دهد توجه به رفتارهای مثبت یک فرد اثر تربیتی مؤثری در فرایند عملکردی اودارد تلاش داریم تا با ایجاد انگیزه مثبت این آزمون را به صورت هماهنگ در مدارس راهنمایی برگزارکنیم اجرای آزمون توسط مدیرآموزشگاه به صورت جابجایی انجام می شود [1]به لحاظ جلوگیری از دخالتهای دبیران در نمرات دانش آموزان خود مدیری که اجرای آزمون را بر عهده دارددرروز اجرا، اوراق امتحانی آن حوزه را به مدرسه خود آورده و توسط دبیران همان رشته تصحیح می کند.

مدیران مدارس موظفند دراجرای هرچه دقیقتر آزمون احتمام لازم را بکاربرده بلافاصله شورای دبیران را برای ایجادآمادگی تشکیل دهند همچنین مدیران مدارس راهنمایی موظفند درراستای تحقق اهداف مورد نظر در فرصت مناسب در کلاسهای درس موضوع را بادانش آموزان درمیان گذاشته واین نکته راگوشزدنمایند که این آزمون علاوه بر افزایش یادگیری آنها وایجادآمادگی می تواند مدرسه ی مارا به عنوان یک آموزشگاه برتر درسطح مدارس شهر مطرح نماید.

در این روش به منظور افزایش انگیزه در دبیران مقررگردیدکلیه مدارسی که بتوانندرتبه بالاتر میانگین پنج منطقه برتر استان راکسب نمایند از مدیران ودبیران موفق در یک همایش باشکوه ازسوی مسؤلان تقدیر وتشکر به عمل می آید

انتخاب میانگین پنج منطقه  استانی به دلیل افت شدید در شهرستان ما است وشهرستانهای دیگر می تواننداز شرط دیگراستفاده نمایندبرای حفظ وافزایش انگیزه در دیگردانش آموزان ومعلمان میتوان به یکی از روشهای زیر عمل کرد:

1-این آزمون را در آخردی ماه وبیستم اردیبهشت ماه برای همه دروس اجرامی شود

2-ازمیان کلیه دروس دست به انتخاب زد مثلاما دروس ریاضی زبان انگلیسی ،عربی وعلوم تجربی را انتخاب نمودهایم.1

3- درموردسایر دروس که مستقیم آزمون نمی شود میتوان گفت چنانچه عملکرد دبیران ازمیانگین سال گذشته بالاتر باشند از آنها نیزدرهمان همایش قدردانی می شودازدبیران خواسته شد این تغییرات را می توانید به روش اقدام پژوهی انجام دهید.

طراحی سؤالات با استفاده از چندین نوع سؤال که از دبیران هررشته دریافت می گردد وهمچنین بااستفاده ازبانک سؤالات انجام می شود. 

 برای زمینه سازی اجرایی نظر مساعد مدیر منطقه لازم وضروری است 

تقسیم کاربرای کسب موفقیت بیشترانجام می شودمثلاهماهنگ کننده گروهای آموزشی مسؤل جمع آوری تایپ وتکثیرسؤالات رابر عهده می گیرد وکارشناس آموزش راهنمایی مسؤل پاسخ به سؤالات احتمالی مدیران ودبیران را به منظور فضاسازی مناسب است.

ماسعی میکنیم ازطریق همکاری وهمیاری همهء دبیران مقطع راهنمایی گامی به پیش بردارد امروره مطالعات زیادی در سطوح مدیریت نشان می دهد توجه به رفتارهای مثبت یک فرد اثر تربیتی مؤثری در فرایند عملکردی اودارد تلاش داریم تا با ایجاد انگیزه مثبت در مدیران ،دبیران زمینه لازم در اجرای مؤثر این آزمون را فراهم کنیم درراستا ی تحقق این هدف با مراجعه به مدارس راهنمایی وتشکیل جلسات بادبیران نظر مساعد آنها راجلب کردیم.

 

           هدف اجرای طرح در سطح مدارس راهنمایی

 

این طرح با هدف ایجاد افزایش انگیزه در معلمان ودانش آموزان در

 

فرایند یاددهی   -یادگیری می کوشد ضمن فراهم آوردن زمینه لازم در

 

ایجاد بسترهای مناسب برای دبیران در توجه به آموخته های قبلی فراگیران

 

و بسط وتعمیق آنها به هدفهای زیردست یابد.

 

--تلاش درجهت افزایش انگیزه در دبیران

--افزایش رقابت سازنده در میان دبیران هم رشته

--افزایش رقابت برنامه ریزی شده در دانش آموزان

--بالا بردن سطح یادگیری دانش آموزان و باز آموزی مطالب آموخته شده

 

در نیم سال اول تحصیلی وایجاد آمادگی برای شرکت در آزمون پایانی

--یادسپاری ویادآوری مطالب قبلی ومطالب بعدی

--فعال سازی گروهای آموزشی منطقه  

--تشخیص نارسایی یادگیری دانش آموزان اصلاح وبهبود روش تدریس معلم  دادن بازخوردمنطقی به دانش آموزان[2]1

               اهمیت وضرورت اجرای طرح

 

علمای تعلیم تربیت معتقدند به دلیل داشتن آینده متحول که درآن کودکان

 

نوجوانان وجوانان بتوانند خودرا با تغییرات سریع علمی تکنولوژیکی

 

ودست آوردهای بی حد حصر بشری مطابقت دهند باید برای آنها از میان

 

برنامه های گوناگون انتخابی اصلح از سوی برنامه ریزان ودست اندرکاران

 

تعلیم تر بیت صورت گیرد لذا برآن شدیم به منظور تحقق هدفهای

 

آموزش وپرورش وسوق دادن انسان بسوی تعالی تعمیق وتقویت

 

یادگیری آزمونی در چهاردرس عربی زبان انگلیسی ،ریاضی وعلوم تجربی

 

طراحی و با هماهنگی معاونت آموزش عمومی سازمان آموزش وپرورش

 

استان گیلان در سطح شهرستان به اجرا بگذاریم. لازم می دانیم این نکته

 

را یادآور شویم که ایجاد آمادگی در دانش آموزان با هدف کسب یادگیر

 

بیشتر وعملکرد مطلوب در آزمون پایانی ضرورت اجرای این آزمون را

 

آشکار می کند

 

                      نیازهای اجرایی طرح

 

اساسی ترین نیازهای این طرح آن عبارتنداز سوالات استانداروچگونگی انتخاب آن ،تکثیر وسازماندهی آنها کلاس درس دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ،تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران ،وکسب رضایت همکاری سرگروهای آموزشی می باشد .هزینه ای رابه آموزش پرورش تحمیل نمی کند.

 

 

 

 

 

                           بیان موانع ومشکلات احتمالی

این طرح که اول باردر منطقه اجرا می شود ممکن است مثل هر تغییر تازه با مقاومت دبیران مواجه شود برای رفع این مشکل می توان از سر گروهای مواددرسی خواست تازمینه لازم برای اجرای آن را فراهم نمایند در اجرای آن نقش گروهای آموزشی بی بدیل است. معاون آموزش عمومی هم می تواند با تشکیل جلسات توجیهی برای مدیران چگونگی اجراء و اهميّت طرح را درافزایش میزان آمادگی دانش آموزان روشن نماید .

 

                 چگونگی ارزشیابی از اجرای طرح

 

همانطوری که گفته شد مدیران مدارس به صورت جابجای مسؤل اجرای آزمون می باشند وپس از اجرا آزمون اوراق امتحانی را به مدرسه آورده ودبیران هردرس آنهارا تصحیح می کنند درصد  نتایج آن طی یک صورت جلسه که به امضاء مصحح ،مدیرومهرمدرسه رسیده به کارشناسی آموزش راهنمایی ارسال می گردد مسؤل آموزش آنهارا جمع آوری کرده ودر نهایت مدارسی که دانش آموزان آن بتوانند از میانگین تعین شده یا میانگین استانی رتبه ی بالا کسب کنند از مدیر ودبیران آن واحدآموزشی دریک همایش تجلیل به عمل می آید

همچنین می توان نتایج عملکرد خردادماه سال اجرای آزمون را با نتایج خردادماه سال گذشته مقایسه کرد ومدارس موفق را انتخاب کرد.

                زمان ومحدوده اجرای طرح

این طرح را می توان در دو مرحله از سال تحصیلی به اجرا گذاشت

مرحله اول در پایان آذرماه (قبل از آزمون نوبت اول )

مرحله دوم در بیستم اردیبهشت ماه (قبل ازآزمون خرداد)

درمرحله اول از محتوای تدریس شده  ودرمرحله دوم از کل کتاب بر اساس دستورالعمل طراحی سؤالات آزمون پایانی مدارس راهنمایی تحصیلی انتخاب می شود.

 

 

 

                    بیان نتایج اجرایی طرح

1--بااجرای این طرح می توان قدرت یادآوری ویادسپاری دانش آموزان را افزایش داد

2-در دبیران ایجادانگیزه نمود وآنهارا به رقابت سازنده با دیگر همکاران گروه خود تشویق می کند

3-مدیران تلاش می کنند که در میان مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان مدرسه آنها از برترین باشد

4-کاهش افت تحصیلی در دروس موردنظر

5-شناسایی دبیرانیکه صادقانه تلاش می کنند درجهت تجلیل از زحمات آنها

6-تفاوت گذاشتند بین همکاران فعال وغیر فعال

7-شناسایی مدارس کم کار واتخاذ تدابیرلازم درجهت رفع آنها

8-اگرآزمون در پایان آذر ماه برگزار شود می تواند وسیله ای خوب در جهت ارزیابی روش تدریس معلم وبازخورد مناسب به فعالیتهای یادگیری دانش آموزان باشد.

9-حفظ آمادگی دانش آموزان برای شرکت درامتحانات پایانی

10-فعال سازی گروهای آموزشی وافزایش تعامل آنها با سایر دبیران

درپایان برای همه کسانیکه درجهت سربلندی ملت عزیز ایران                    تلاش می کنند تقدیرو تشکر می کنیم

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید           هم مگر پیش نهد لطف شماگامی چند  

 

 

 

 

حمید منصوری فروردین ماه 13861-مدیرمدرسه A در مدرسه B ومدیرمدرسه B درمدرسه  C به اجرای آزمون می پردازد در این حالت نباید جایی دومدیرراباهم تعویض کرد .

1-اگر آموزش ادارات بخواهند به چگونگی  روش تدریس معلمان و میزان یادگیر دانش آموزان نظارت بیشتری داشته باشند بهتر است از این آزمون در پایان آذرماه استفاده نمایند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:51  توسط حمید منصوری  |