آموزش و پرورش

بایدها و نبایدها در آموزش و پرورش

به نام خدا

 

 

نظام پیشنهادات

 

 

روش افزایش انگیزه دبیرانی که تمایل به دریافت ساعت تدریس اضافی هستندودر مدارس غیر موظف

 

تدریس می کنند

 

 

      

                                              طراحی :حمید منصوری

 

 

                       

 

 

                                          آموزش وپرورش شهرستان صومعه سرا

 

                                     

 

                                                       سال تحصیلی 86-85

 

 

 

 

 

یکی از مباحث اساسی در نظامهای آموزشی دنیا، افت تحصیلی دانش آموزان یاخارج شدن زود هنگام ورودی آنها است .این پدیده را در نظامهای آموزشی بخصوص در نظامهای آموزشی متمرکزاز  شدت زیادی برخوردار است، وگریز از این پدیده در آموزش وپرورش اجتناب ناپذیراست.

روان شناسان یادگیری عوامل مؤثر در افزایش یادگیری و انگیزه فراگیران را متغیر می دانند ولی اغلب آنها در این جمله که :"وجود انگیزه بالا در مربی می تواند یخ وجودی متربی را آب کند واورا راغب تر نماید"اشترک نظردارند.

 

براساس همین رویکرد در این طرح روشی ارائه می گردد که در صورت عملیاتی شدن آن می تواند سطح کمی وکیفی آموزش وپرورش را بالا ببرد.

 

همانطوری که می دانیم افت تحصیلی در دروس مثل ریاضی ،علوم تجربی ،زبان انگلیسی وعربی در دوره راهنمایی تحصیلی خیلی زیاداست،اغلب دانش آموزان در مناطق دور دست ویا در مدارس درجه چندمی (مدارس موجود در شهرها به صورت خودکار بدون اینکه در جه بندی از سوی آموزش وپرورش ویا مقامات رسمی صورت بگیرد در نزد اولیاء دانش آموزان انجام می گیرد )با این پدیده مواجه هستند در بررسی ها منطقه ای معلوم شده  که افت تحصیلی در بسیاری از مدارس از دیدگاه مدیران و دانش آموزان (اطلاعات از طریق جمع آوری نظرات مدیران درمورد افت تحصیلی) ناشی از کم کاری ،والدین،دبیران می باشد.

 

تقریبآهمه مدیران عنوان نموده اند که دبیران دروس مثل ریاضی وزبان و...را به صورت اضافه کار می گیرند(این پدیده در شهرهای در شهر ها خیلی چشمگیر بوده است و خروجیهای معلم تطابقی با ورودیهای آنها ندارد)

کم کاری بی انگیزه گی در کارشان بسیار زیاد است لذا این طرح می کوشد تا از سال تحصیلی 86-87روش نوینی را در نحوه ارائه اضافه کاری دردروس مورد نظر اتخاذ نماید.

روش کار به این شیوه است که طی یک بخشنامه به اطلاع کلیه مدیران ودبیران می رساند .میزان علاقه مندی دبیران در مدارس ونحوه تدریس دروس مختلف ،میزان فعالیت آنهادر فرایند یاددهی –ویادگیری ، میزان استفاده دبیران از طرح درس واستفاده از روشهای مکمل وفوق برنامه  در درسهای مورد نظر به اطلاع کارشناسی آموزش برسد.

 

-بررسی میزان ودرصد قبولی دانش آموزان پایه ها در آزمون پایانی مشخص ومعلوم می گردد.

 

براساس یک بررسی، دبیران برتررا مشخص می کنیم وسپس ساعات [1]اضافی موجود را بین آنها تقسیم می نمایم در این وضع دبیران می دانند آنهایی که تلاش بیشتر می کنند حق استفاده از فرصت بوجود آمده را دارند و همچنین در می یابند تقسیم فرصت اضافی برای کسب درآمد بیشتر را به تلاش می دهتند نه به مسائل دیگر.

در مورد دیگر بسیاری از مدیران گزارش می کنند که معلمان غیر موظف مدارس شان در مقایسه با مدارس موظف کار کمتری می کنند به عبارت دیگر فعالیت کمتری از خود نشان می دهند وخیلی خود را در فرایند یاددهی –یادگیری  دانش آموزان درگیر نمی کنند

درمورد بند اخر این پیشنهاد لازم می دانیم که درفرم ارزشیابی پایانی که هر ساله برای کارمندان  توسط مدیر واحد آموزشی تکمیل می شود تغییراتی به روش زیر داده شود.

نظر همه مدیران را در مورد( مدارس موظف ومدارس غیر موظف) فرد جمع آوری شود و سپس امتیاز لازم داده شود[2].

 

اهداف طرح

1- افزایش انگیزه در دبیران برای فعالیت در فرایند یاد –دهی یاد گیری

2-افزایش میزان یادگیری دانش آموزان

3-دخالت بیشتر مدیران در کنترل فرایند یاددهی – یادگیری

4-استفاده از روشهای پیشرفته تدریس برای افزایش انگیزه دانشآموزان

 

اهمیت طرح

با توجه به نحوه تقسیم اضافه کار ی موجود در دروس مورد اشاره ،این طرح تلاش دارداز شیوه سازمند در ارائه فرصت لازم به دبیران استفاده بهینه نماید .همچنین این امکان را بوجود می اورد تا بین آن دسته از دبیرانیکه تلاش بیشتری در بکارگیراز روشهای پیشرفته می کنند تفاوت قائل شده وکارآیی آنها را افزایش داد. اجرای این طرح که در مورد تآثیر نظر مدیران مدارس غیر موظف در مورد معلمان آنهارا مجاب می کند که در انجام وظایف سازمانی دقت بیشتری در مدارس غیر موظف ودروسی که به صورت حق التدریس تدریس می کنند احساس مسؤلیت بیشتر ی نمایند.

 

نیازهای طرح

 

جلسه توجیهی برای مدیران  وروشن کردن ابعاد قضیه ،ارسال بخشنامه رسمی از سوی مدیریت آموزش وپرورش .تغییر در فرم ارزشیابی کارکنان دولت .

 

موانع ومشکلات اجرایی طرح

 

 

ممکن است بعضی از دبیران بر اساس عادات معلوف اعتراضهایی نمایند واز نحوی کار شکایت نمایند که با قانونمند کردن موضوع به ابعاد قضیه پی می برند.

 

زمان ومحدوده اجرای طرح

 

این طرح را می توان در ابتدای سال تحصیلی بر اساس ضوابط پیش بینی شده به اجرائ در آورود.

 

نحوه ارزشیابی

مقایسه نتایج ارزشیابی نیم سال تحصیلی اجرای طرح با مدت مشابه آن در سال گذشته ومشاهده نقاط قوت وضعف آن.

 

 

 

 

 

نتیجه طرح

 

 

قطعآ با اجرای این طرح می توان گامی بسوی عدالت آموزشی برداشت و نتایج مفیدی نیز اجرای آن گرفت . این طرح همچنن در سایر دبیران ایجاد روحیه تلاش بیشتر را فراهم می کند.

 

 

 

 

آموزش وپرورش شهرستان صومعه سرا

حمید منصوری

 

مردادماه 13861-دروش معمول توزیع اضافه کاری در مدارس ، بر اساس امتیاز دبیران این اضافه کاری به آنها تعلق می گرفت ودراین صورت بسیاری از دبیران که هیچ انگیزه نداشتتند وبعضآدرمدارس حتی کم کار می کردند آن را در یافت می کردند.[1]

2- در فرم ارزشیابی کنونی که توسط واحدهای اموزشی استفاده می شود فقط نظر مدیران مدارس موظف لحاظ می شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:56  توسط حمید منصوری  |